-  Party Schmink  -
Schmink - Glittertattoos - Feestjes

Algemene voorwaarden


Op al onze services gelden de algemene voorwaarden van Party Schmink. Deze kunt u hieronder lezen.


Update Party Schmink na de Corona periode

Op dit moment kan Party Schmink u weer volop van dienst zijn bij alle kinderfeestjes, evenementen en partijen, thuis of op locatie! De Corona-maatregelen van het kabinet zijn namelijk niet meer van toepassing. Wij staan dan ook graag voor u klaar! Uiteraard is dat dan ook onder voorbehoud van de geldende regels. Hygiëne blijft bij ons echter hoog in het vaandel staan.

In verband met (uw en onze) hygiëne blijven de aanvullende Corona-maatregelen bovenop de algemene voorwaarden gelden. 

Schminken, glittertattoos & Kinderfeestjes tijdens de Corona-maatregelen:

 • Wij gebruiken voor elk kind aparte sponsen en penselen. De sponsen en penselen zijn van tevoren gedesinfecteerd;
 • Tussendoor wordt vaker het water ververst;
 • Tijdens de werkzaamheden worden handen gedesinfecteerd, voordat het volgende kind wordt geschminkt;
 • Behalve een medewerker van Party Schmink mag er verder niemand in de buurt van de schminkmaterialen komen;
 • Kinderen die verkouden of ziek zijn, kunnen niet geschminkt worden op het gezicht. Wel op de arm, of kunnen zij op de arm een glittertattoo krijgen;
 • Kinderen mogen niet worden geleidt naar de tafel, door ouders en/of begeleiders die verkouden of ziek zijn;
 • Mocht de afspraak niet door kunnen gaan doordat een medewerker van Party Schmink zelf ziek is, of door de maatregelen vanuit RIVM en/of regering, dan wordt in samenspraak een alternatief afgesproken;
 • De medewerker van Party Schmink kan - op uw verzoek - een mondkapje of spatscherm dragen;
 • De algemeen geldende RIVM-richtlijnen zijn onderdeel van dit protocol;
 • Deze 'Corona-maatregelen' gelden aanvullende op de algemene voorwaarden van Party Schmink. Daar waar mogelijk een tegenstrijdigheid ontstaat, zal dit in samenspraak worden opgelost. -  ALGEMENE VOORWAARDEN PARTY SCHMINK  -

 

- Party Schmink staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77020111

- Party Schmink heeft het volgende BTW-id bij de Belastingdienst: NL003135413B14

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en (rechts)handelingen, uitgebracht en respectievelijk gesloten door Party Schmink (tenzij – schriftelijk – anders overeengekomen).

 

ALGEMEEN

In deze algemene voorwaarden van Party Schmink wordt verstaan onder:

-         Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Party Schmink opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

-         Werkzaamheden: alle werkzaamheden van Party Schmink waartoe opdracht is gegeven of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met, de opdracht, dan wel behoren te worden verricht. Een en ander in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals die zijn vermeld in de overeenkomst.

-         Overeenkomst: elke afspraak tussen Party Schmink en de opdrachtgever, tot het verrichten van werkzaamheden door Party Schmink ten behoeve van de opdrachtgever, conform het bepaalde in de overeenkomst.

 

1.     TARIEVEN

·       Alle tarieven zijn inclusief de gebruikte materialen, maar exclusief: 21% BTW, reiskosten à € 0,35 per kilometer (per gereden kilometer vanaf een enkele-reisafstand van 10 kilometer) en eventuele parkeerkosten. De reiskosten worden berekend aan de hand van ANWB-routeplanner of Google Maps, op basis van de snelste route (en dus niet perse op basis van de kortste route).

·  Party Schmink maakt momenteel (tijdelijk tot en met 1 april 2023) gebruik van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Hierdoor rekenen wij geen 21% BTW op onze prijzen.

 

2.     OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGINGEN, FACTUREN, HERINNERINGEN EN AANMANINGEN

·       Offertes, opdrachtbevestigingen, facturen en betaalbevestigingen worden altijd per e-mail verzonden.

·       Indien u deze liever per post ontvangt, zullen wij u deze vanzelfsprekend doen tegemoet komen.

·       Offertes zijn geldig tot uiterlijk veertien dagen na de opmaakdatum. (Tenzij door Party Schmink anders is bepaald.)

·       Herinneringen worden per e-mail verzonden. Aanmaningen worden zowel per e-mail als per post verzonden.

 

3.     BOEKING

 • Party Schmink hanteert een startboeking vanaf 1,5 uur voor alléén schmink of glittertattoos. 
 • Bij een combinatie van schmink én glittertattoos geldt er een startboeking vanaf 2 uur.

·       Wilt u Party Schmink boeken voor een kortere tijd? Dan is dat mogelijk, echter het tarief dat u betaalt blijft gelijk aan het starttarief dat staat voor de activiteit (tenzij anders wordt overeengekomen).

 

4.     WACHTKOSTEN

Wanneer er een boeking gedaan wordt op één dag en de uren niet aansluitend zijn, rekent Party Schmink voor de tussenliggende uren wachtkosten tegen het afgesproken uurtarief (tenzij anders wordt overeengekomen).

 

5.     REISKOSTEN

·       De reiskosten (per gereden kilometer vanaf een enkele-reisafstand van 10 kilometer) worden berekend vanaf de vestiging van Party Schmink, tot aan de opgegeven locatie en terug. De reiskosten worden berekend aan de hand van ANWB-routeplanner of Google Maps, op basis van de snelste route (en dus niet perse op basis van de kortste route).

 

6.     PARKEERKOSTEN

Bij betaald parkeren zijn deze kosten voor de opdrachtgever (tenzij anders is overeengekomen).

 

7.     BETALING

7.1.        Voor bedrijven:

·       Na de factuurdatum dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen te zijn bijgeschreven op een door Party Schmink aan te wijzen bankrekeningnummer. (Vooraf in overleg kan er overeen worden gekomen of dat contant of contactloos ('tikkie') voldoen op de locatie bij aankomst/vertrek van Party Schmink mogelijk is.)

·       Wanneer de rekening niet tijdig betaald is, dan ontvangt u een eerste herinnering.

·       Bij een tweede herinnering wordt de factuur verhoogd met € 20,00 administratiekosten.

·       Na de tweede herinnering volgt een aanmaning en wordt de factuur verhoogd met 10%, inclusief eerdere administratiekosten.

·       Wanneer de factuur na de aanmaning nog niet betaald wordt, dan zal de zaak uit handen gegeven worden aan een incassobureau. Alle extra kosten die gemaakt worden door dit incassobureau zullen verhaald worden op de opdrachtgever.

 7.2.         Voor particulieren:

Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 14 dagen na afloop van de dag van de opdracht te zijn voldaan, op het door Party Schmink (in de factuur) aangewezen bankrekeningnummer, of dient - in overleg - contant of contactloos ('tikkie') op de locatie bij aankomst/vertrek van Party Schmink te worden voldaan.

 

8.      TOESLAGEN

·       Voor opdrachten op zondagen geldt er een toeslag van 25% op het uurtarief.

·       Wanneer een opdracht plaatsvindt tussen 22.00 uur en 8.00 uur geldt deze toeslag ook.

·       Op nationale feestdagen geldt er een toeslag van 50% op de normale uurtarieven.

 

9.      WIJZIGINGEN EN ANNULERING

9.1.        Bij wijzigingen:

Wijziging in de opdracht (bijvoorbeeld het aantal kinderen, aantal uren, enzovoorts) dient u zo spoedig mogelijk door te geven, waarbij Party Schmink de volgende voorwaarden hanteert:

-      Bij wijziging tot 14 dagen voor de datum van de opdracht wordt de prijs conform de wijziging aangepast (verhoogd/verlaagd).

-      Bij wijziging binnen 14 dagen tot de datum van de opdracht wordt de offerteprijs alleen aangepast, indien het meerwerk betreft. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf overeengekomen prijs verschuldigd en wordt er nimmer een prijsverlaging toegepast.

-      Bij wijziging op de datum van de opdracht wordt meerwerk doorberekend bovenop de overeengekomen prijs. Bij een opdrachtvermindering bent u altijd de vooraf overeengekomen prijs verschuldigd en wordt er nimmer een prijsverlaging toegepast.

 9.2.        Bij annuleringen:

Annulering van een opdracht dient u zo spoedig mogelijk door te geven, waarbij Party Schmink de volgende voorwaarden hanteert:

-      Bij annulering tot 14 dagen voor de datum van de opdracht kunt u kosteloos annuleren.

-      Bij annulering binnen 14 dagen tot 24 uur voor de datum van de opdracht wordt 50% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht. (Tenzij - in uitzonderlijke gevallen - anders is overeengekomen.) 

-      Bij annulering op de dag van de opdracht brengen wij u 100% van de overeengekomen prijs in rekening. (Tenzij het aantoonbaar is dat er sprake is van een overmacht situatie, zoals bijvoorbeeld ziekte of overlijden.)

 9.3.        Bij overige wijzigingen en annuleringen:

Tenslotte:

-      Party Schmink kan niet aan haar offerte worden gehouden, indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte (of een onderdeel daarvan) een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

-      Party Schmink behoudt zich het recht voor een opdracht kosteloos te annuleren bij twijfel over de opdrachtgever.

-      Party Schmink behoudt zich het recht voor, een opdracht kosteloos te annuleren in geval van onterechte behandeling, ziekte of overlijden van een familielid of dierbare. Bij annulering zal de opdrachtgever hier telefonisch van op de hoogte worden gebracht. Wij zullen te allen tijde voor vervanging proberen te zorgen, zodat uw feest of evenement toch doorgang zal kunnen vinden. Gezien de onvoorziene aard van deze omstandigheden dient u er wel rekening mee te houden dat er géén passende vervanging meer beschikbaar is. In dat geval kunnen de (schmink)activiteiten niet (of gedeeltelijk) door gaan. Party Schmink rekent in deze uitzonderlijke gevallen op uw begrip. 

  

10. LOCATIE, OPDRACHT- EN WERKOMSTANDIGHEDEN

10.1.     Omtrent de locatie:

·       De opdrachtgever zorgt voor voldoende beschutting tegen zon, regen en wind (bijvoorbeeld met een overkapping), indien er buiten wordt geschminkt.

·       De opdrachtgever draagt (in geval van een binnen locatie) zorg voor voldoende licht en de mogelijkheid tot het verversen van water.

·       Tevens zorgt de opdrachtgever voor een tafel en 2 stoelen.

·       Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan Party Schmink te worden opgegeven.

 10.2.     Omtrent opdrachtomstandigheden

·       Wanneer de eindtijd nadert en er staat nog een wachtrij met kinderen, dan bepaalt Party Schmink welk kind het laatste kind is dat nog binnen de vastgestelde werktijd geschminkt kan worden.

·       Schminktijden worden door de schmink(st)er strikt gehanteerd. Wilt u dat de schmink(st)er langer blijft en geeft u opdracht tot meerwerk? Dan worden de kosten hiervoor aan u doorberekend tegen het reguliere uurtarief, al dan niet verhoogd met een toeslag.

 10.3.     Omtrent werkomstandigheden

·       Party Schmink heeft na elke 1,5 uur werk recht op een doorbetaalde pauze van vijftien minuten.

·       Bij een boeking van acht uur behoudt Party Schmink zich het recht om dertig minuten doorbetaald te pauzeren om te kunnen eten.

 

11. TOEZICHT TIJDENS HET SCHMINKEN

·       Tijdens de duur van het schminken (inclusief op- en afbouwtijd) zorgt de opdrachtgever voor de aanwezigheid van minimaal één volwassene (18+), die toezicht houdt op de aanwezige kinderen en de kinderen begeleidt tijdens het schminken.

·       Party Schmink is geen oppas en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor gebeurtenissen/voorvallen met het/de kind(eren) op de schminklocatie buiten haar eigen activiteiten.

 

12. AANSPRAKELIJKHEID

·       Party Schmink erkent geen enkele aansprakelijkheid voor enige allergische reacties en/of letsel aan goederen of personen, direct of indirect.

·       Alle door Party Schmink gebruikte materialen zijn bijzonder huidvriendelijk, onschadelijk en getest. De gebruikte materialen zijn altijd schoon en worden altijd na afloop gereinigd.

·       Party Schmink behoudt zich het recht om mensen met een te gevoelige huid, of bijvoorbeeld met een koortslip, wondjes of iets dergelijks, niet te schminken.

·       Party Schmink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (vertraging)schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie omstandigheden of materialen door de opdrachtgever.

 

13. FOTO’S EN AUTEURSRECHT

13.1.     Omtrent foto’s:

·       Party Schmink behoudt zich het recht om eigen (schmink)activiteiten middels foto’s vast te leggen. De foto’s kunnen op de website en/of social media van Party Schmink geplaatst worden.

·       Indien ouders en/of de opdrachtgever hier bezwaar tegen hebben, dient dit van tevoren nadrukkelijk te worden aangegeven bij (een schminkster van) Party Schmink.

 13.2.     Omtrent auteursrecht:

·       Op alle foto’s van Party Schmink berusten auteursrechten. Het is derhalve niet toegestaan beeldmateriaal te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Party Schmink.

 

14. PROMOTIONELE ACTIVITEITEN

Party Schmink behoudt zich het recht voor om, tijdens de werkzaamheden bij de opdrachtgever, de eigen activiteiten te promoten, bijvoorbeeld door middel van het dragen van eigen werkkleding, het plaatsen van vlaggen/banners en het uitdelen van flyers en visitekaartjes.

 

15. ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTGEVER

De opdrachtgever is verplicht om in zijn overeenkomst met Party Schmink afstand te doen van de eigen algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.